Pokud se podíváme na statistiky, zjistíme, že je nejen z nás Äím dál tepleji. Koneckonců i letoÅ¡ní zima patÅ™ila k tÄ›m nejteplejším v zaznamenané historii. Je tedy jasné, že dochází ke globálnímu oteplování. To už pochopili prakticky vÅ¡ichni, vÄetnÄ› tÄ›ch nejvÄ›tších odmítaÄů. Na Äem se vÅ¡ak lidé neshodnou je příÄina tohoto jevu. Zatímco vÄ›tÅ¡ina oznaÄuje jako viníka ÄlovÄ›ka, jiní namítají, že se jedná o naprosto pÅ™irozený proces, na který nemáme žádný vliv. AvÅ¡ak, jak už to tak bývá, pravda se nachází nÄ›kde uprostÅ™ed.

 

odlesněná, holá plocha

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba si říci, že skleníkový efekt je nÄ›Äím naprosto pÅ™irozeným. K oteplování a ochlazování planety díky nÄ›mu dochází již od samého poÄátku její historie. Její následky jsou vÅ¡ak obvykle tak velké, že je používáme jako urÄité dÄ›lící Äáry, pokud mluvíme o historii. Zde je potÅ™eba si pÅ™ipomenout, že z historického hlediska jsme jako druh na naší planetÄ› jen velmi krátce. PÅ™esto jsme toho dokázali mnoho, vÄetnÄ› zmÄ›nÄ›ní tváře naší planety.

 

A zde pÅ™icházíme k té druhé Äásti, kdy se ke slovu dostává ÄlovÄ›k. SamozÅ™ejmÄ›, můžeme namítnout, že skleníkové plyny vypouÅ¡tí i nejrůznÄ›jší zvířata a jiné pÅ™irozené vÄ›ci, jako je tÅ™eba výbuch sopky. Co se vÅ¡ak zapomíná dodat je fakt, že příroda je na toto množství skleníkových plynů uzpůsobena. Existuje rovnováha, kdy je jich absorbováno tolik, kolik jich je vyprodukováno.

 

produkce skleníkových plynů

 

ÄŒlovÄ›k vÅ¡ak tuto rovnováhu poruÅ¡il. JistÄ›, v porovnání s nÄ›kterými jinými zdroji není naÅ¡e produkce až tak velká, avÅ¡ak když si uvÄ›domíme, jak dlouho zůstává například oxid uhliÄitý v atmosféře, a jak dlouho jej již produkujeme, je jasné, že to následky mít bude. A to ani není Å™eÄ o kácení lesů a zneÄiÅ¡Å¥ování moří, tedy o niÄení pÅ™irozených absorbentů skleníkových plynů.

 

V důsledku lze tedy říci, že aÄkoliv ÄlovÄ›k není primárnÄ› zodpovÄ›dný za globální zmÄ›ny klimatu, rozhodnÄ› tento proces urychluje, a to do takového tempa, že příroda nemá Å¡anci se mÄ›nícím se podmínkám pÅ™izpůsobit. A to samé platí i o lidech. Vypadá to tedy, že nám hrozí další velké vymírání – a možná budeme jeho souÄástí i my.